หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ "นักศิลปะบำบัด" ในประเทศไทย

uk English   th Thai

1 2 3

ipattth

สถาบันศิลปะบำบัดนานาชาติแห่งประเทศแคนาดา (Canadian International Institute of Art Therapy: CiiAT) ร่วมกับ ศูนย์ศิลปะบำบัดฮิวแมนเซ็นเตอร์ (HUMAN center) ภูมิใจเสนอ หลักสูตรอบรมศิลปะบำบัดระดับประกาศนียบัตร ณ ใจกลางเมืองกรุงเทพฯ เมืองแห่งสีสันและความสะดวกสบายใจกลางภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก

หลักสูตรนี้ได้รับการรับรองมาตรฐานการศึกษาจากสมาคมศิลปะบำบัดแห่งประเทศแคนาดา (ตรวจสอบรายชื่อสถาบันได้ที่เว็ปไซด์ของสมาคม http://canadianarttherapy.org/become-an-art-therapist/approved-art-therapy/schools) มีแนวทางการฝึกอบรมตาม มาตรฐานวิชาชีพของสมาคมฯซึ่งเป็นมาตรฐานสากล สถาบัน CiiAT โดยความร่วมมือของนักศิลปะบำบัดอาวุโส ได้แก่ ลูซิล พรูซ์, มิเชล วิงเกล, และ คริสติน ลูมิส ผู้เป็นแกนในการขยายพื้นที่ทาง การศึกษาด้านศิลปะบำบัดสู่ บุคลากรในประเทศไทยและประเทศญี่ปุ่น CiiAT ได้ทำความร่วมมือกับศูนย์ศิลปะบำบัดฮิวแมนเซ็นเตอร์ (Human center) ซึ่งได้รับการรับรองจากรัฐบาลไทยให้้เป็นองค์กรสาธารณประโยชน์ที่ทำหน้าที่จัดสวัสดิการสังคมให้กับประชาชนชาวไทย ด้วยความ ร่วมมือของทั้งสองสถาบันและความตระหนักในปัญหาพื้นฐานของสังคมไทย จึงมีการออก แบบหลักสูตรและตารางฝึกอบรมให้สอดคล้อง กับตัวผู้เรียน ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นผู้ที่อยู่ในวัยทำงานและต้องการเพิ่มพูนความรู้อย่างเป็นระบบ รวมทั้งต้องการยกระดับความรู้สู่มาตรฐาน สากลในสาขาวิชาศิลปะบำบัด แต่ไม่สามารถหยุดหรือลางานได้เป็นระยะเวลานานๆ ผู้สนใจจึงสามารถลงทะเบียนสมัครเข้าเรียนหลักสูตร เข้มข้นของเราได้โดยการจัดสรรเวลาของตัวเอง เช่น ใช้วันหยุดสุดสัปดาห์ หรือวันหยุดพักร้อนประจำปี นอกจากนี้ หลักสูตรของเรายัง เหมาะสำหรับการต่อยอดของบุคลากรที่ทำงานด้านสุขภาพ เช่น แพทย์ พยาบาล นักจิตวิทยา นักสังคมสงเคราะห์ รวมทั้งศิลปินที่มีประสบ การณ์ทางศิลปะและต้องการแสวงหาวิถีใหม่ๆในการประยุกต์กระบวนการศิลปะ เพื่อนำมาใช้ประโยชน์ในเชิงสุขภาพและการพัฒนาศักยภาพ ผู้ที่ผ่านการอบรมหลักสูตรนี้จะได้รับใบประกาศนียบัตรวิชาชีพ "นักศิลปะบำบัด" และจะมีคำว่า "Art Therapist ciiat" ตามหลังชื่อของตน เพื่อสามารถทำงานในฐานะนักศิลปะบำบัดได้ทั้งในประเทศไทยและประเทศแคนาดา
 

ciiat    humancenter

สถาบัน CiiAT ตั้งอยู่ในเมืองวิคตอเรีย รัฐบริติชโคลัมเบีย ประเทศแคนาดา Victoria เป็นเมืองเก่าแก่และมีกลิ่นไอของศิลปะพื้นเมืองของชาวอินเดียนแดงเจ้าของตำนานการต่อสู้ อย่างทรหด  เมืองวิคตอเรียตั้งอยู่บนเกาะ แวนคูเวอร์และอยู่ในแนวเดียวกันกับเทือกเขาร็อคกี้ ซึ่งมีภูมิทัศน์งดงามทางทิศตะวันตกของ ประเทศแคนาดา  >> เว็บไซต์ CiiAT

ฮิวแมนเซ็นเตอร์ เป็นพื้นที่สำหรับการสร้างสรรค์ผ่านกระบวนการศิลปะเชิงบำบัดเยียวยา ตั้งอยู่กลางใจเมืองหลวงที่ๆผู้คนเร่งรีบและบีบอัด ท่ามกลางความหลากหลายทาง วัฒนธรรมของผู้คนต่างเชื้อชาติ  เรามุ่งมั่นให้บริการบำบัด เยียวยาจิตใจ ทั้งคนในชุมชนและคนป่วยในโรงพยาบาล  >> Map
 

โปรแกรมการเรียน

 1. หลักสูตรพัฒนาตนและเสริมทักษะอาชีพ
 2. หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพนักศิลปะบำบัด (หลังปริญญาตรี)
 3. หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพนักศิลปะบำบัด (หลังปริญญาโท)

1 1 2 1

หลักสูตร Diploma (สำหรับผู้มีวุฒิปริญญาตรี)
สำหรับผู้ที่มีปริญญาตรีสาขาที่เกี่ยวข้อง เช่น ศิลปกรรมศาสตร์ จิตวิทยาคลีนิค จิตวิทยาการให้คำปรึกษา นักสังคมสงเคราะห์ พยาบาลวิชาชีพ ครูศิลปะ นี่คือโอกาสที่ท่าน จะได้ต่อยอดการเรียนรู้และเพิ่มเติมเครื่องมือที่จะช่วยให้งานประสบความสำเร็จได้มากขึ้น ด้วยการศึกษาต่อด้านศิลปะบำบัด หลักสูตรนี้เปิดโอกาสให้นักศึกษาได้สัมผัสประสบการณ์ ตรง ภายใต้การดูแลอย่างใกล้ชิดจากอาจารย์ผู้มีประสบการณ์จากประเทศแคนาดา

นักศึกษาสามารถลงทะเบียนเพื่อเก็บหน่วยการเรียนให้ครบตามที่หลักสูตรระบุไว้ ซึ่งได้แก่ การเรียนรู้ 30 หน่วยกิตจาก course work (3 intensive modules) หลังจากนั้น จึงเก็บชั่วโมงฝึกปฏบัติ 800 ชั่วโมง (3 practicums) ทำวิทยานิพนธ์ 1 เรื่อง และวิชาเลือกอีก 4 หน่วยกิต

หลักสูตร Certificate (สำหรับผู้มีวุฒิปริญญาโท)
สำหรับผู้ที่มีวุฒิปริญญาโทหรือเทียบเท่าในสาขาที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ มนุษยศาสตร์ ศิลปกรรมศาสตร์ จิตวิทยาคลีนิค จิตวิทยาการให้คำปรึกษา นักสังคมสงเคราะห์ แพทย์ จิตแพทย์ พยาบาลวิชาชีพ ครุศาสตร์ หลักสูตรนี้ได้รับการออกแบบให้สอดคล้องกับแนวทาง การฝึกอบรมนักศิลปะบำบัดในแคนาดาและอเมริกา นักศึกษาที่ลงทะเบียนหลักสูตรนี้ จะได้รับการพิจารณาพื้นฐานเป็นรายบุคคล ผู้ที่ไม่มีประสบการณ์การทำงานทางคลีนิค (ทำงานกับผู้ป่วยในโรงพยาบาล) สามารถเพิ่มเติมประสบการณ์ของตนเองด้วยการเพิ่ม ชั่วโมงฝึกปฏิบัติ (practicum) ภายใต้การดูแลอย่างใกล้ชิดจากอาจารย์ผู้มีประสบการณ์

นักศึกษาสามารถลงทะเบียนเพื่อเก็บหน่วยการเรียนให้ครบตามที่หลักสูตรระบุไว้ ซึ่งได้แก่ การเรียนรู้ 21 หน่วยกิตจาก course work (3 intensive modules) หลังจากนั้น จึงเก็บชั่วโมงฝึกปฏบัติ 650 ชั่วโมง (2 practicums) และวิชาเลือกอีก 2.5 หน่วยกิต

เพื่อให้การเรียนการสอนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ หลักสูตรนี้จึงรับนักศึกษาจำนวนไม่มาก การมีส่วนร่วมในชั้นเรียนเป็นปัจจัยสำคัญที่จะทำให้นักศึกษาได้เกิดความเข้าใจที่ ลึกซึ้ง อันจะนำไปสู่ภาคปฏิบัติที่บรรลุผล ขอแนะนำให้นักศึกษาที่สนใจ ทำการลงทะเบียน ล่วงหน้าเพื่อป้องกันความผิดพลาด


ดาวน์โหลดใบสมัคร  -  Word l PDF


ตารางเรียน

First module* (4 สัปดาห์) เฉพาะศุกร์-เสาร์-อาทิตย์ ในเดือนกุมภาพันธ์
Second module* (4 สัปดาห์) เฉพาะศุกร์-เสาร์-อาทิตย์ ในเดือนกรกฎาคม-สิงหาคม
Third module* (4 สัปดาห์) เฉพาะศุกร์-เสาร์-อาทิตย์ ในเดือนพฤศจิกายน

141

ค่าเล่าเรียน  

 • หลักสูตร IPATT Certificate in Personal and Professional Development
  ค่าเล่าเรียน 278,883 บาท  
   
 • หลักสูตรวิชาชีพ(หลังปริญญาตรี) CiiAT Diploma in Clinical Art Therapy
  ค่าเล่าเรียนปีแรก 278,883 บาท
  ค่าเล่าเรียนปีที่สอง 189,720 บาท
   
 • หลักสูตรวิชาชีพ(หลังปริญญาโท) CiiAT Certificate in Clinical Art Therapy
  ค่าเล่าเรียนปีแรก 226,422 บาท
  ค่าเล่าเรียนปีที่สอง 104,160 บาท


ค่าธรรมเนียม         

 • ค่าสมัคร (3,000 บาท)
 • ค่าลงทะเบียนแรกเข้า (25,000 บาท)
 • ค่าธรรมเนียมอุปกรณ์ศิลปะ (5,250 บาท)รับส่วนลด 50% เมื่อลงทะเบียนแบบ Early Bird
 • ค่าธรรมเนียมเอกสารประกอบการเรียน (6,000 บาท)รับส่วนลด 50% เมื่อลงทะเบียนแบบ Early Bird
 • ค่าธรรมเนียมนักเรียนต่างชาติ (15,000 บาท)
 • ค่าธรรมเนียมนักเรียนแลกเปลี่ยน (15,000 บาท)
 • ค่าธรรมเนียมโอนย้ายหลักสูตร (15,000 บาท)    
 • ค่าธรรมเนียมจบการศึกษา (5,000 บาท)

feeth


แผนการผ่อนชำระค่าลงทะเบียน

plan


อ่านเพิ่มเติม

 

1 2 3

uk English   th Thai