โครงการศิลปะบำบัดเพื่อ "คนพิเศษ"

sa9 as9 as8

"คนพิเศษ" ในนิยามของเรา หมายถึง คนที่มีอะไรๆ แตกต่าง ไปจากคนส่วนใหญ่ในสังคม อาจเป็นคนที่มีความสามารถพิเศษๆ ซึ่งแตกต่างไปจากที่ใครๆ มี และนั่นอาจทำให้เขาไม่ได้รับความ เข้าใจและการยอม รับ หรือบางที คนส่วนใหญ่อาจยังมองไม่เห็น ตัวตนและความสามารถของเขา ก่อนที่จะมองเรื่องเสื้อผ้าหน้าผม ทำให้คุณค่าของคนๆนั้นถูกบดบัง หรือไม่ปรากฏแก่สายตา เช่น ผู้มีภาวะออทิสติก ดาวน์ซินโดรม ภาวะ สมาธิสั้น เป็นต้น

ศูนย์ศิลปะฮิวแมนเซ็นเตอร์ จึงได้เริ่มโครงการศิลปะบำบัดเพื่อ คนพิเศษ ซึ่งเป้าหมายของกิจกรรมในโครงการฯ คือ การเปิดพื้นที่ ให้กับผู้ที่มีส่วนร่วมในการดูแลคนพิเศษ ให้ได้มีโอกาสพบปะและ แลกเปลี่ยนกัน เพื่อหาทางออกให้กับคนพิเศษร่วมกันอย่างสร้างสรรค์ 

เนื้อหากิจกรรมในโครงการศิลปะบำบัดเพื่อคนพิเศษ ประกอบด้วย 

1.การเสวนาในประเด็น "แตกต่างอย่างกลมกลืน" เป็นการพูดคุยแลกเปลี่ยนระหว่างหน่วยงานที่รับผิดชอบดูแลคนพิเศษ ไม่ว่าจะเป็นบุคลากรภาคการศึกษา ซึ่งมีหน้าที่จัดการเรียนการสอนให้ มีการเรียนร่วมในชั้นเรียน หรือการทำแผนการศึกษารายบุคคล บุคลากรภาคสาธารณสุข ซึ่งมีหน้าที่ดูแลสุขภาพอนามัยของคนพิเศษ และ ครอบครัวของคนพิเศษ มาร่วมแลกเปลี่ยนกัน มีการจัดกิจกรรม ทั้งในกรุงเทพฯและต่างจังหวัด รวมทั้งสิ้น ๑๐ ครั้ง 

2. เทศกาลภาพยนตร์ "คนพิเศษ" เป็นการนำเสนอมุมมองที่แตกต่าง ของคนพิเศษสู่สายตาสังคม เพื่อสร้างโอกาสในการปรับจูนความคิด ความเข้าใจให้ตรงกัน อันจะนำไปสู่การอยู่ร่วมกันอย่างสร้างสรรค์

3. การอบรมเชิงปฏิบัติการศิลปะบำบัดเพื่อคนพิเศษ เป็นโอกาสการ เรียนรู้หลักการและวิธีนำศิลปะไปใช้เสริมพัฒนาการของคนพิเศษใน บางแง่มุม รวมทั้งเป็นเครื่องมือค้นหาศักยภาพภายในของคนพิเศษ เหมาะสำหรับครูประจำชั้น ครูการศึกษาพิเศษ พยาบาล นักจิตวิทยา นักกิจกรรมบำบัด รวมทั้ง พ่อแม่และผู้ปกครอง

type

sn