โครงการศิลปะบำบัด กิจกรรมค่ายศิลปะสัญจร

arttrip1arttrip12arttrip13

กลุ่มเป้าหมาย เด็กและเยาวชนผู้ถูกกระทำทารุณกรรมทางร่างกายและทางเพศ
สถานที่ ศูนย์การเรียนรู้บ้านพี่สอนน้อง จังหวัดกาญจนบุรี

 

วัตถุประสงค์

๑. ใช้ศิลปะและธรรมชาติเพื่อบำบัดฟื้นฟูร่างกาย อารมณ์ จิตใจ และ พัฒนาการของเด็ก

๒. เพื่อให้เด็กได้เรียนรู้ สังเกตการดำเนินชีวิตตามวิถีธรรมชาติและนำมาปรับใช้กับชีวิตตน

๓. เพื่อให้เด็กเกิดความคิดสร้างสรรค์และจินตนาการในการทำงานศิลปะ

๔. เพื่อพัฒนาทักษะการใช้ชีวิต ทักษะสังคม การอยู่ร่วมกันกับผู้อื่นอย่างปกติสุข

 

ผลการดำเนินงาน

เด็กได้เรียนรู้เทคนิคการทำงานศิลปะโดยใช้องค์ประกอบจากธรรมชาติเป็นสื่อในการสร้างสรรค์ผลงานโดย ไม่จำกัดรูปแบบ มีการศึกษาทำความรู้จักธรรมชาติในเชิงอนุรักษ์ เด็กได้เรียนรู้จากการสังเกต มีการจดบันทึกสิ่งที่ได้ เรียนรู้ มีการนำเสนอเพื่อแลกเปลี่ยนมุมมอง มีการรวบรวมผลงานและจัดนิทรรศการ การที่ได้ใกล้ชิดกับธรรมชาติทำ ให้เด็กๆผ่อนคลาย มีการพัฒนาอย่างเหมาะสมโดยเฉพาะด้านอารมณ์และจิตใจ การที่เด็กได้มีโอกาสสังเกตการ ดำเนินชีวิตแบบใกล้ชิดธรรมชาติทำให้เด็กเห็นต้นแบบที่ดีงามและเด็กสามารถนำมาปรับใช้เข้ากับวิถีชีวิตของตน

type

sn