โครงการศิลปะบำบัดสำหรับผู้ป่วยและผู้ดูแลผู้ป่วยโรคมะเร็งวัดคำประมง จังหวัดสกลนคร

1 2 3

ที่มา: วัดคำประมงให้ความสำคัญกับการดูแลสุขภาพจิตของเจ้าหน้าที่และอาสาสมัครที่ทำงานใกล้ชิดผู้ป่วย เพราะงานดูแลผู้ป่วยโรคมะเร็งของวัดคำประมงเป็นงานที่ผู้ทำต้องมีใจ ต้องทำด้วยใจจริงๆ จึงจะสามารถอยู่ได้ เนื่องจากไม่มีค่าตอบแทนอันจะเป็นหลักประกันความมั่นคงใดๆในชีวิตได้เลย จากการพูดคุยกับผู้ที่เข้ามาร่วมงานกับวัดคำประมง พบว่าแต่ละคนได้พิจารณาอย่างถ้วนทั่วแล้วถึงผลที่จะตามมา และได้ตัดสินใจสละแล้วซึ่งสิ่งที่เป็นเครื่องยืนยันความมั่นคงภายนอก ไม่ว่าจะเป็นเงินเดือน ประกันสุขภาพ และเครื่องอำนวยความสะดวกต่างๆ และได้ท้าทายตนเองด้วยสภาพความเป็นอยู่ที่มีลักษณะพอเพียงตามอัตภาพ บางครั้งก็อยู่ในสภาพท้อแท้ลังเลหรืออยากกลับบ้าน ไปหาความสะดวกสบายแบบเดิมๆ ในเรื่องนี้หลวงตามีความเข้าใจและให้ความสำคัญกับการดูแลผู้ปฏิบัติงาน เพราะเชื่อว่าหากผู้ดูแลมีจิตใจโล่งโปร่งสบาย ก็จะสามารถส่งผ่านหรือถ่ายทอดความรู้สึกโล่งโปร่งสบายไปสู่ผู้ที่ได้รับการดูแลได้ แต่หากผู้ดูแลรู้สึกเครียด หนัก หรือเหนื่อยล้า ความรู้สึกเหล่านี้ก็จะถูกถ่ายทอดไปสู่ผู้ป่วยเช่นกันและอาจจะทำให้ผู้ป่วยหมดกำลังใจในการดูแลตัวเองได้

ในปี พ.ศ.2559 เมื่อได้รับทราบว่ามูลนิธิศิลปะบำบัดจะเดินทางไปเยี่ยมและจะชวนทำกิจกรรมเพื่อบำบัดด้วย ทางวัดฯจึงตอบรับและให้ความร่วมมือเต็มที่ในการจัดบุคลากรและอาสาสมัครมาเข้าร่วมกิจกรรมของเรา ทั้งนี้ ผู้ประสานงานได้ทำหน้าที่รายงานตรงต่อหลวงตาปพณพัชรในเรื่องทิศทางและความเป็นไประหว่างการอบรม ทำให้หลวงตาสามารถเข้าใจและมองเห็นประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นต่อผู้ป่วยในระยะยาว เจ้าหน้าที่และอาสาสมัครผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้เปิดเผยความรู้สึกว่า งานดูแลผู้ป่วยโรคมะเร็งซึ่งส่วนใหญ่เป็นระยะสุดท้ายเป็นงานที่หนักทั้งกายและใจ ในด้านกายภาพผู้ป่วยมักจะมีข้อจำกัดหลายอย่างที่เกิดจากหรือเป็นผลพวงมาจากความเจ็บป่วย เช่น แขนหรือขาลีบ ใช้งานไม่ได้เต็มที่ ผู้ดูแลจึงต้องทำหน้าที่เป็นแขนเป็นขาแทนให้ ต้องใช้กำลังกายในการยกหรือประคองผู้ป่วยเพื่อให้สามารถทำกิจวัตรต่างๆได้ ในด้านจิตใจนั้น ผู้ดูแลต้องพบเห็นสภาพความเจ็บป่วยทุกวัน ผู้ป่วยบางคนมีทุกข์ทางใจเพิ่มเข้าไปอีก เช่น ถูกทอดทิ้งให้อยู่คนเดียว หรือรู้สึกไร้ค่าเนื่องจากไม่สามารถทำประโยชน์ใดๆให้กับผู้อื่นเหมือนที่เคยทำได้ในอดีต เป็นความรู้สึกหดหู่ในทุกข์ของผู้ป่วย ซึ่งมักทำให้เกิดความอึดอัดคับข้องเนื่องจากเป็นเรื่องที่เจ้าหน้าที่ผู้ดูแลไม่สามารถจัดการหรือแก้ไขอะไรได้ นอกจากนี้ ผู้ดูแลแต่ละคนยังมีภาระหรือเรื่องราวความทุกข์ความคับข้องใจของตัวเองซึ่งพกพามาจากบ้านโดยไม่รู้ตัว จนเกิดผลกระทบต่องานและผู้ร่วมงาน เจ้าหน้าที่และอาสาสมัครที่เข้าร่วมกิจกรรมรู้สึกผ่อนคลายมากขึ้นหลังทำกิจกรรมศิลปะบำบัด หลายคนแบกความรู้สึกบางอย่างไว้นานแล้ว เมื่อได้ระบายออกผ่านศิลปะจึงค่อยรู้สึกโล่ง สบายตัวขึ้น บางคนรู้สึกมีพลังขึ้น บางคนรู้สึกเข้าใจที่มาที่ไปของตัวเองและความรู้สึกที่ตัวเองมีได้ชัดเจนขึ้น ผู้เข้าร่วมกิจกรรมทุกคนได้แสดงความขอบคุณคณะทำงานที่ไปมอบความโปร่งโล่งทางจิตใจให้พวกเขาในครั้งนี้ มูลนิธิศิลปะบำบัดมีความตั้งใจว่าจะจัดให้มีการบริการศิลปะบำบัดอย่างต่อเนื่องเพื่อสนับสนุนงานของวัดคำประมง และเพื่อความสุขสงบในใจของผู้ป่วย รวมทั้งผู้ที่อยู่แวดล้อมตราบนานเท่าที่ทางวัดคำประมงจะต้องการ

type

sn