About

art_logo

 

มูลนิธิศิลปะบำบัด  Art Therapy Foundation

เป็นองค์กรไม่แสวงหาผลกำไร ทำกิจกรรมศิลปะเชิงบำบัดเยียวยาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้ที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ร้ายแรงในชีวิต เช่น การสูญเสียบุคคลที่รัก การเจ็บป่วยเรื้อรัง การเจ็บป่วยระยะสุดท้าย การดำรงชีวิตที่มีข้อจำกัดทั้งทางกายภาพและสติปัญญา อาทิเช่น เด็กพิเศษ หรือ ผู้ต้องการความช่วยเหลือพิเศษ ได้แก่ ผู้มีภาวะออทิสติก ดาวน์ซินโดรม หรือผู้ที่มีความล่าช้าด้านพัฒนาการ นอกจากนี้ มูลนิธิฯยังให้การสนับสนุนด้านการศึกษาเพื่อให้วิชาการด้านศิลปะบำบัดเป็นที่แพร่หลายและเกิดประโยชน์ในวงกว้าง

กิจกรรมของมูลนิธิฯ ได้รับการสนับสนุนจากศิลปินและนักศิลปะบำบัดในประเทศและต่างประเทศ รูปแบบการสนับสนุนมีทั้งแบบเป็นอาสาสมัคร มาทำกระบวนการ และรูปแบบการจัดอบรมเพื่อกระจายองค์ความรู้

 

 

นักศิลปะบำบัด ศิลปิน และบุคลากร ในเครือข่ายของมูลนิธิฯ ได้แก่

 • Lucille Proulx, MA, ATR, RCAT
 • Michelle Winkel, MA, ATR, RCAT
 • Daniel J. Wong, MA, ATR
 • พญ.พัชรินทร์ สุคนธาภิรมย์ ณ พัทลุง, BCAT   :: อ่านประวัติ ::
 • นพ.อรรถพล สุคนธาภิรมย​์ ณ พัทลุง
 • นพ.อิศรางค์ นุชประยูร
 • นายจุมพล ชินะประพัฒน์   :: อ่านประวัติ ::
 • นางสาวเพ็รชลดา ซึ้งจิตสิริโรจน์
 • นางสาวสายใจ ศรีลิ้ม
 • นางสาวแสงอุษณีษ์ นวะมะรัตน  :: อ่านประวัติ ::
 • นางสาวญาดารัตน์ บาลจ่าย  :: อ่านประวัติ ::


จดทะเบียนมูลนิธิ
มูลนิธิศิลปะบำบัดได้รับการพิจารณาให้ขึ้นทะเบียนเป็นมูลนิธิและมีสถานะเป็นนิติบุคคลภายใต้การดูแลของกระทรวงมหาดไทยตั้งแต่วันที่ 3 เมษายน 2557 โดยมีเลขทะเบียนเป็นลำดับที่ 2419  จดทะเบียนมูลนิธิ ณ ตึกรีเจ้นท์เฮ้าส์ อาคาร 2 ชั้น 7 เลขที่ 183 ถนนราชดำริห์ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330  

วัตถุประสงค์ของมูลนิธิศิลปะบำบัด

 1. พัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้ได้รับผลกระทบทางจิตใจจากความเจ็บป่วย หรือ เหตุการณ์ร้ายแรงในชีวิต
 2. ส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษาด้านศิลปะบำบัด 
 3. ส่งเสริมการพัฒนาสื่อศิลปะและเครื่องมือที่ใช้ในการบำบัดฟื้นฟูจิตใจ
 4. ร่วมมือกับองค์กรการกุศลอื่นๆ เพื่อใช้ศิลปะเป็นเครื่องมือให้เกิดสาธารณะประโยชน์ 
 5. ไม่ข้องเกี่ยวกับการเมืองแต่อย่างใด

คณะกรรมการมูลนิธิศิลปะบำบัด
ประธานกรรมการ                นายวิลิต เตชะไพบูลย์
รองประธานกรรมการ          นางกิ่งกานต์ เตชะไพบูลย์
รองประธานกรรมการ          นายจุมพล ชินะประพัฒน์
เหรัญญิก                            นางสาวเพ็รชลดา ซึ้งจิตสิริโรจน์
เลขานุการ                           นางพัชรินทร์ สุคนธาภิรมย์ ณ พัทลุง

 


human_center_logo

 

ฮิวแมนเซ็นเตอร์  Human Center

ฮิวแมนเซ็นเตอร์ เป็นแหล่งเรียนรู้และทำกิจกรรมศิลปะเชิงบำบัด เยียวยาและพัฒนาศักยภาพมนุษย์ ทั้งยังเป็นสถานที่รวมตัวของ ศิลปิน และคนทำงาน ศิลปะ เพื่อให้ความช่วยเหลือด้านจิตใจและ อารมณ์ แก่เด็ก เยาวชน และ คนป่วยในโรงพยาบาล ผ่านการสร้าง สรรค์งานศิลปะอย่างอิสระ
บุคลากรผู้ก่อตั้งศูนย์ศิลปะฮิวแมนเซ็นเตอร์ (HUMAN center) อาทิ แพทย์หญิงพัชรินทร์ สุคนธาภิรมย์ ณ พัทลุง และ อาจารย์ จุมพล ชินะประพัฒน์ ได้ริเริ่มโครงการศิลปะบำบัดไว้หลายโครงการ เช่น โครงการศิลปะบำบัดเพื่อผู้ป่วยระยะสุดท้าย โครงการศิลปะ บำบัดเพื่อ "คนพิเศษ" การอบรมศิลปะบำบัดเพื่อฟื้นฟูผู้ติดยาเสพ ติด การอบรม ศิลปะเชิงสร้างสรรค์สำหรับเด็กและผู้ใหญ่ที่ต้องการ ค้นหาตนเองหรือเพือแสวงหาความสงบสุขในจิตใจในวัยสูงอายุ

ผู้รับบริการของศูนย์ศิลปะฮิวแมนจะได้ทำงานศิลปะอย่างอิสระ ด้วยวัสดุที่หลากหลาย สามารถสร้างสรรค์ ได้ตามที่แต่ละคนต้องการ โดยมีศิลปินผู้มีประสบการณ์เป็นผู้ดูแล บางกรณีเป็นการเยียวยาความเจ็บ ป่วยทางจิตใจและอารมณ์สำหรับผู้ป่วยโรคเรื้อรัง บางกรณีเป็นการสร้างเสริมทักษะสังคม และกระตุ้น พัฒนาการสำหรับเด็กพิเศษ บางครั้งเป็นการทำความเข้าใจตนเองสำหรับผู้ที่ไม่มีความสุขในชีวิต ไม่ว่า จะเป็นช่วงวัยทำงานหรือวัยเกษียนอายุ