project

โครงการศิลปะบำบัดสำหรับผู้ป่วยและผู้ดูแลผู้ป่วยโรคมะเร็งวัดคำประมง จังหวัดสกลนคร

1 2 3

ที่มา: วัดคำประมงให้ความสำคัญกับการดูแลสุขภาพจิตของเจ้าหน้าที่และอาสาสมัครที่ทำงานใกล้ชิดผู้ป่วย เพราะงานดูแลผู้ป่วยโรคมะเร็งของวัดคำประมงเป็นงานที่ผู้ทำต้องมีใจ ต้องทำด้วยใจจริงๆ จึงจะสามารถอยู่ได้ เนื่องจากไม่มีค่าตอบแทนอันจะเป็นหลักประกันความมั่นคงใดๆในชีวิตได้เลย จากการพูดคุยกับผู้ที่เข้ามาร่วมงานกับวัดคำประมง พบว่าแต่ละคนได้พิจารณาอย่างถ้วนทั่วแล้วถึงผลที่จะตามมา และได้ตัดสินใจสละแล้วซึ่งสิ่งที่เป็นเครื่องยืนยันความมั่นคงภายนอก ไม่ว่าจะเป็นเงินเดือน ประกันสุขภาพ และเครื่องอำนวยความสะดวกต่างๆ และได้ท้าทายตนเองด้วยสภาพความเป็นอยู่ที่มีลักษณะพอเพียงตามอัตภาพ บางครั้งก็อยู่ในสภาพท้อแท้ลังเลหรืออยากกลับบ้าน ไปหาความสะดวกสบายแบบเดิมๆ ในเรื่องนี้หลวงตามีความเข้าใจและให้ความสำคัญกับการดูแลผู้ปฏิบัติงาน เพราะเชื่อว่าหากผู้ดูแลมีจิตใจโล่งโปร่งสบาย ก็จะสามารถส่งผ่านหรือถ่ายทอดความรู้สึกโล่งโปร่งสบายไปสู่ผู้ที่ได้รับการดูแลได้ แต่หากผู้ดูแลรู้สึกเครียด หนัก หรือเหนื่อยล้า ความรู้สึกเหล่านี้ก็จะถูกถ่ายทอดไปสู่ผู้ป่วยเช่นกันและอาจจะทำให้ผู้ป่วยหมดกำลังใจในการดูแลตัวเองได้

โครงการศิลปะบำบัด กิจกรรมค่ายศิลปะสัญจร

arttrip1arttrip12arttrip13

กลุ่มเป้าหมาย เด็กและเยาวชนผู้ถูกกระทำทารุณกรรมทางร่างกายและทางเพศ
สถานที่ ศูนย์การเรียนรู้บ้านพี่สอนน้อง จังหวัดกาญจนบุรี

โครงการศิลปะบำบัดเพื่อผู้ป่วยโรคเรื้อรังและโรคระยะสุดท้าย

sa1 sa3 sa4

die with dignity

ตั้งแต่ปี พ.ศ.2548 จวบจนปัจจุบัน โครงการศิลปะบำบัดเพื่อผู้ป่วยโรคเรื้อรัง และโรคระยะ สุดท้ายดำเนินมา ตลอดเส้นทางการทำงานกับเด็กป่วย ในโรงพยาบาล จุฬาลงกรณ์ ได้รับความไว้วางใจจากเจ้าหน้าที่ พยาบาล เป็นอย่างดี มีเสียงตอบรับจากเด็กๆผู้ใช้บริการไปใน ทางบวกอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ เพราะนอกจากสภาพจิตใจของเด็กๆ จะได้รับการบำบัดฟื้นฟูด้วยศาสตร์ ทางศิลปะบำบัดแล้ว ในชั่วขณะของการทำงานศิลปะ ดูเหมือนเด็กๆจะ ได้ลืมความเจ็บป่วย ไปชั่วคราวและสนุกกับการสร้างสรรค์ตามจินตนาการอีกด้วย 

โครงการศิลปะบำบัดเพื่อ "คนพิเศษ"

sa9 as9 as8

"คนพิเศษ" ในนิยามของเรา หมายถึง คนที่มีอะไรๆ แตกต่าง ไปจากคนส่วนใหญ่ในสังคม อาจเป็นคนที่มีความสามารถพิเศษๆ ซึ่งแตกต่างไปจากที่ใครๆ มี และนั่นอาจทำให้เขาไม่ได้รับความ เข้าใจและการยอม รับ หรือบางที คนส่วนใหญ่อาจยังมองไม่เห็น ตัวตนและความสามารถของเขา ก่อนที่จะมองเรื่องเสื้อผ้าหน้าผม ทำให้คุณค่าของคนๆนั้นถูกบดบัง หรือไม่ปรากฏแก่สายตา เช่น ผู้มีภาวะออทิสติก ดาวน์ซินโดรม ภาวะ สมาธิสั้น เป็นต้น

ศูนย์ศิลปะฮิวแมนเซ็นเตอร์ จึงได้เริ่มโครงการศิลปะบำบัดเพื่อ คนพิเศษ ซึ่งเป้าหมายของกิจกรรมในโครงการฯ คือ การเปิดพื้นที่ ให้กับผู้ที่มีส่วนร่วมในการดูแลคนพิเศษ ให้ได้มีโอกาสพบปะและ แลกเปลี่ยนกัน เพื่อหาทางออกให้กับคนพิเศษร่วมกันอย่างสร้างสรรค์ 

Subscribe to project